Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Οι υπάλληλοί μας, αποτελούν τον κύριο παράγοντα της επιτυχίας μας.

Ο προγραμματισμός, η οργάνωση, οι μετρήσεις και η ανανέωση του υλικού της εκπαίδευσης

αποτελούν βασικά εργαλεία, ώστε να υπάρχει σωστή βάση δεδομένων για την παρακολούθηση και βελτίωση

των ποιοτικών δεικτών της εξυπηρέτησης που παρέχεται από τις ομάδες εξυπηρέτησης. Για την επιλογή του προσωπικού,

έχουν καθοριστεί υψηλά ποιοτικά κριτήριά για κάθε διαδικασία, τα οποία ελέγχονται διαρκώς με την διενέργεια εσωτερικών ελέγχων.

Η PLEGMA NET παρέχει
τις κάτωθι υπηρεσίες Call Center